Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§1

Dane rejestrowe i kontaktowe firmy


1 . Dane firmy:

Właścicielem sklepu internetowego „horsefeed.pl” jest HORSEFEED Karolina Kaczmarek z siedzibą w Dziekanowie Polskim, 05-092 ul. Piękna 13A, o numerze NIP 1181850865, o numerze REGON 364408696 zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Adres kontaktowy do dokonywania zwrotów i reklamacji oraz odbioru osobistego zamówionego towaru:

HORSEFEED Karolina Kaczmarek

ul. Ułanów 27H

05-552 Kolonia Warszawska

3. Adres e-mail do kontaktu w sprawach niewymagających formy pisemnej:

biuro@horsfeed.pl lub karolina.kaczmarek@horsefeed.pl

4. Osoby odpowiedzialne za ofertę i kontakt z klientem:

Karolina Kaczmarek – +48 795-420-380;

§2

Postanowienia ogólne; Transakcje


1 . Horsefeed funkcjonuje jako działalność gospodarcza zajmująca się handlem produktami dla koni.

2 . Zamówienia mogą składać zarówno zarejestrowani użytkownicy jak i goście po wypełnieniu formularza zamówienia, znajdującego się na stronie „horsefeed.pl”.

3. Każdy użytkownik przy rejestracji w sklepie ma obowiązek zaznaczenia pola "Przeczytałem i zgadzam się z Regulamin sklepu". Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez firmę HorseFeed Karolina Kaczmarek."

4. W momencie złożenia zamówienia klient zawiera  ze Sprzedawcą umowę kupna – sprzedaży.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

6. Orientacyjny czas realizacji zamówienia podany jest w sekcji „Dostawa” strony „horsefeed.pl” i jest zróżnicowany w zależności od wybranej w formularzu zamówienia formy dostawy. Także w sekcji „Dostawa” znajdują się ceny konkretnych form dostawy.

7. Oferta przedstawiona na stronie pod adresem „horsefeed.pl” jest wiążąca dla obu stron transakcji. W przypadku gdy Sprzedawca nie może zrealizować transakcji w ogóle lub w umówionej cenie (ze względu na brak towaru lub nagłą i znaczącą zmianę cen u producenta), klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w sposób niezwłoczny i ma prawo:

a) odstąpić od transakcji za niezwłocznym zwrotem całej zapłaconej kwoty;

b) przystać na zaproponowaną przez Sprzedawcę ofertę stanowiącą ekwiwalent niezrealizowanej transakcji;

  c) zaproponować najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, które może być zrealizowane jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.


8 . Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień odbieranych osobiście - natychmiast po złożeniu zamówienia i ustaleniu z klientem terminu odbioru,

b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast po złożeniu zamówienia
c) w przypadku zamówień płatnych przelewem  - po tym, jak na wskazanym koncie Sprzedawcy zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar  lub po otrzymaniu drogą elektroniczną, na adres „biuro@horsefeed.pl”  dowodu dokonania przelewu przez klienta,

d) w przypadku zamówień płatnych przelewem klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w razie niedokonania wpłaty przez pierwsze 2 dni robocze od złożenia zamówienia Sprzedawca wysyła klientowi przypomnienie, na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.


9. Za brak towaru u producenta Sprzedawca  nie podnosi odpowiedzialności.

10. W przypadku braku wybranego towaru w magazynie Sprzedawcy i u producenta lub przy zmianie ceny niezależnej od Sprzedawcy, niezwłocznie skontaktujemy się z użytkownikiem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "Prawo konsumenta", Dz.U.2014, poz. 827. użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać, a Sprzedawcy zwraca wpłaconą kwotę.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

12. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie horsefeed.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

14. Zamawiający jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu, celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia.

15. Dane osobowe użytkownika przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.

16. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź transportem własnym Sprzedawcy.

17. Firmy świadczące usługi spedycyjne, są firmami niezależnymi od Sprzedawcy, usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytorów.


18. Zapłata za towar uiszczana jest:
- z góry przelewem bezpośrednim na konto sklepu,

- z góry przelewem za pośrednictwem serwisu „przelewy24.pl” na konto sklepu

- gotówką przy odbiorze przesyłki.

19 . Oferta ważna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w określonym terminie, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.
"Prawo konsumenta", Dz.U. 2014, poz. 827. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.

2. Aby skorzystać z prawa określonego w §3 pkt. 1 klient powinien:

a) w terminie 14 dni od otrzymania towaru (jeśli towar podlegający jednej transakcji  docierał do klienta w różnym czasie, bieg terminu rozpoczyna się wraz z datą otrzymania ostatniej partii) poinformować Sprzedawcę w formie oświadczenia woli,  o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, może tego dokonać  poprzez przesłanie na adres kontaktowy lub adres e-mail, określone w §1 pkt 2 i 3 „Warunków korzystania” Sprzedawcy wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do „Warunków korzystania” lub poinformować Sprzedawcę telefonicznie. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu powyższego oświadczenia, potwierdza jego przyjęcie klientowi,

b) w terminie 14 dni od skierowania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy Sprzedawcy dostarczyć, na adres określony w §1 pkt 2 „Warunków korzystania” towar, od którego zakupu odstąpił. Koszt zwrotu ponosi klient.

c) W przypadku woli odstąpienia klienta od umowy Sprzedawca niezwłocznie potwierdza klientowi otrzymanie oświadczenia woli, następnie w ciągu 14 dni zwraca klientowi cały koszt zakupionego towaru oraz równowartość najtańszej formy dostawy, którą klient mógł wybrać (opcja odbioru osobistego nie jest wliczana). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania towaru lub uzyskania potwierdzenia jego nadania przez klienta.

3. Towary o krótkim terminie ważności (30 dni lub mniej w momencie dokonania zakupu) nie podlegają prawu odstąpienia od umowy jeśli klient został poinformowany o tym fakcie najpóźniej w chwili dokonywania zakupu.    
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
5 . Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu.
6. Reklamacje przyjmowane będą tylko w formie pisemnej przesłanej na adres podany w „Warunkach korzystania”.

7. W dokumencie reklamacji klient powinien zawrzeć:

a) swoje dane osobowe konieczne do jego identyfikacji jako klienta,

b) dane kontaktowe,

c) dane reklamowanego towaru,

d) dowód zakupu towarów pozwalający określić datę dokonania zakupu,

e) opis wad stanowiących podstawę reklamacji,

f) postulowane działanie naprawcze ze strony Sprzedawcy. 

8. Po otrzymaniu spełniającej powyższe warunki reklamacji Sprzedawca zastrzega dwutygodniowy termin na ustosunkowanie się do niej i kontakt z klientem w celu podjęcia dalszych kroków.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 1

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko/nazwa klienta

Adres klienta


                                                                                                                                                    HORSEFEED Karolina Kaczmarek

                                                                                                                                                    ul. Piękna 13 A

                                                                                                                                                    05-092 Dziekanów Polski


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwaJa/Firma………………….……………niniejszym informuję/informuje(*) o moim/jej(*) odstąpieniu od umowy kupna następujących rzeczy ………………………………..……


Data otrzymania towaru…………………………………..……………….


                                                  ……………………………………

Podpis klienta


(*) Niepotrzebne skreślić